پروژه میکروپایل محوطه مسجد دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران

تحکیم محوطه ساختمان مسجد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات به کمک میکروپایل و تزریق تحکیمی

میکروپایل و تزریق تحکیمی تحت فشار دوغاب سیمان

1

میکروپایل محوطه مسجد دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران

2

میکروپایل محوطه مسجد دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران

3

میکروپایل محوطه مسجد دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران

20150727_101801

میکروپایل محوطه مسجد دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران

20150614_104459

میکروپایل محوطه مسجد دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران

20150614_104459

میکروپایل محوطه مسجد دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران

20151013_120641

میکروپایل محوطه مسجد دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران

20151013_120636

میکروپایل محوطه مسجد دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران