پروژه میکروپایل دارآباد

طراحی و اجرای عملیات مقاوم سازی خاک بستر برج مسکونی دارآباد تهران با استفاده از میکروپایل

اجرای میکروپایل فونداسیون به روش حفاری و نصب لوله فلزی و میلگرد

4

پروژه میکروپایل دارآباد

2

پروژه میکروپایل دارآباد

3

پروژه میکروپایل دارآباد

4

پروژه میکروپایل دارآباد

IMG_1095

پروژه میکروپایل دارآباد

IMG_1094

پروژه میکروپایل دارآباد

IMG_1090

پروژه میکروپایل دارآباد

IMG_1071

پروژه میکروپایل دارآباد

IMG_1064

پروژه میکروپایل دارآباد

IMG_1063

پروژه میکروپایل دارآباد

IMG_1070

پروژه میکروپایل دارآباد