پایدارسازی گود و نیلینگ و انکراژ پروژه میرداماد خیابان البرز خیابان قبادیان غربی .
عمق گودبرداری ۱۵ متر


سیستم سازه نگهبان : نیلینگ و انکراژ و سلجر شناور

New Picture

پایدارسازی گود و نیلینگ و انکراژ

New Picture (3)

پایدارسازی گود و نیلینگ و انکراژ

New Picture (2)

پایدارسازی گود و نیلینگ و انکراژ

New Picture (4)

پایدارسازی گود و نیلینگ و انکراژ

New Picture (1)

پایدارسازی گود و نیلینگ و انکراژ