نیلینگ و انکراژ و سازه نگهبان پروژه مصلی کرج

طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی گودبرداری ساختمان اصلی مصلی کرج ، به عمق 13 متر با استفاده از سیستم نیلینگ و مونوبار

عمق گودبرداری 13متر . سیستم پایدارسازی گود و سازه نگهبان : نیلینگ و انکر مونوبار

مساحت سطح پایدارسازی گود و نیلینگ : 3200مترمربع

زمان اجرا : تابستان و پاییز 1390

1

نیلینگ و انکراژ و سازه نگهبان پروژه گودبرداری و پایدارسازی خاک مصلی کرج

2

نیلینگ و انکراژ و سازه نگهبان پروژه گودبرداری و پایدارسازی خاک مصلی کرج

3

نیلینگ و انکراژ و سازه نگهبان پروژه گودبرداری و پایدارسازی خاک مصلی کرج

4

نیلینگ و انکراژ و سازه نگهبان پروژه گودبرداری و پایدارسازی خاک مصلی کرج

6

نیلینگ و انکراژ و سازه نگهبان پروژه گودبرداری و پایدارسازی خاک مصلی کرج

7

نیلینگ و انکراژ و سازه نگهبان پروژه گودبرداری و پایدارسازی خاک مصلی کرج

8

نیلینگ و انکراژ و سازه نگهبان پروژه گودبرداری و پایدارسازی خاک مصلی کرج

9

نیلینگ و انکراژ و سازه نگهبان پروژه گودبرداری و پایدارسازی خاک مصلی کرج

IMAGE_721

نیلینگ و انکراژ و سازه نگهبان پروژه گودبرداری و پایدارسازی خاک مصلی کرج

IMAG0626

نیلینگ و انکراژ و سازه نگهبان پروژه گودبرداری و پایدارسازی خاک مصلی کرج