میکروپایل پروژه بریانک پلاک 8

عملیات پایدارسازی و مقاوم سازی فونداسیون 4 بلوک ساختمان شش طبقه در خیابان بریانک تهران با استفاده از سیستم میکروپایل و پین پایل

شرکت آروین ترانشه ایستا

میکروپایل و مقاوم سازی فونداسیون

2

میکروپایل و مقاوم سازی فونداسیون

1

میکروپایل و مقاوم سازی فونداسیون

6

میکروپایل و مقاوم سازی فونداسیون

IMG_0707

میکروپایل و مقاوم سازی فونداسیون

IMG_0706

میکروپایل و مقاوم سازی فونداسیون

IMG_0816

میکروپایل و مقاوم سازی فونداسیون

IMG_0816

میکروپایل و مقاوم سازی فونداسیون

IMG_0565

میکروپایل و مقاوم سازی فونداسیون

IMG_0666

میکروپایل و مقاوم سازی فونداسیون

IMG_0567

میکروپایل و مقاوم سازی فونداسیون

IMG_0566

میکروپایل و مقاوم سازی فونداسیون