نیلینگ و انکراژ و سازه نگهبان پروژه باغ پیرزاد شهرستان آمل

نیلینگ و انکراژ و سازه نگهبان پروژه باغ پیرزاد شهرستان آمل

سیستم پایدارسازی گود : نیلینگ و انکراژ مولتی استرند ۵ رشته ای

عمق گود = ۲۵ متر

photo_2018-05-28_12-59-55
photo_2018-05-28_12-59-44
photo_2018-05-28_12-59-52
20181126_122618
New Picture (9)
New Picture (8)
New Picture (7)
20180820_115802
20181114_105822
20181218_104549
New Picture
20181114_150929
20180710_211044
IMG_20180731_231023_949
20181218_104911
20181218_104951۲۳

عملیات مانیتورینگ و کنترل تغییر شکلهای گودبرداری


در پروژه گودبرداری و پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ باغ پیرزاد شهرستان آمل با توجه به حساسیت خیابان هراز ( امام خمینی ) و بلوار طبری که طولی بیش از 140 متر طول از پیرامون زمین را در بر میگرفتند و هم از نظر عابر پیاده و هم از نظر تردد خودروهای سبک و سنگین از پر ترافیک ترین و پر تردد ترین نقاط شهر محسوب می شدند نیاز به کنترل ویژه از بابت تغییر شکلهای افقی و قائم (نشست) وجود داشت ضمن اینکه نزدیک به ۶ الی ۷ متر از خاک بالادست و ابتدایی گودبرداری از نوع خاک رس نرم و نباتی بوده است که احتمال نشست در این خاک علی رغم اجرای انکرهای نزدیک بهم و با طول بلند نیز زیاد بوده است که این موضوع برای تاسیسات شهری ( گاز و آب و ... ) خطرناک بوده است لذا قبل از شروع عملیات گودبرداری و برداشت خاک در دو مرحله عملیات مانیتورینگ گود به کمک نقشه برداری انجام گردید و پس از تعیین نقاط ثابت خارج از شعاع تاثیر گودبرداری به عنوان نقاط رفرنس و همچنین بررسی وضعیت اولیه قبل از گودبرداری کلیه ساختمانها و خیابانهای اطراف و همجواریهای گود عملیات گودبرداری و پایدارسازی گود شروع گردید در حین عملیات گودبرداری در دوره های ۱۰ روزه عملیات مانیتورینگ و قرائت انجام شده و در هر مرحله بزرگی تغییر شکلهای افقی و قائم قرائت شده با خروجی نرم افزار PLAXIS کنترل شده و ادامه عملیات گودبرداری در صورت کمتر بودن نتایج قرائت نسبت به خروجی تحلیل نرم افزار انجام می شد . نتایج نهایی مانیتورینگ این پروژه به صورت نمودارهای و گراف های زیر برای خیابان هراز و بلوار طبری استخراج شده است .


Deflection graf amol 11
Deflection graf amol 1
Deflection graf amol 21
Deflection graf amol 2