اصول پایدارسازی گود

اصول گودبرداری ایمن و پایدارسازی گود یکی از تخصصی ترین و سخت ترین کارهای عمرانی و مهندسی ساختمان و مهندسی ژئوتکنیک میباشد. از آنجاییکه گودبرداری های شهری مستقیماً با جان و مال همسایگان اطراف گود در ارتباط میباشد لازم است در گام اول؛ طراحی و انتخاب سیستم سازه نگهبان پایدارسازی خاک و گود که با توجه به شرایط ویژه هر گود می تواند یکی از سیستم های پایدارسازی گود مانند نیلینگ و انکراژ و شمع بتنی و یا سازه نگهبان فلزی خرپایی و یا مهار متقابل باشد؛ توسط مهندس متخصص ژئوتکنیک انتخاب و طراحی گردد. مهندس طراح ژئوتکنیک میبایست دانش و تجربه و تخصص کافی در زمینه طراحی و شناخت انواع مختلف سیستمهای پایدارسازی گود را داشته باشد و مزیت ها و محدودیت های هر روش پایداسازی را دقیقاً آگاه باشد و سپس نسبت به طراحی و انتخاب یکی از روشهای پایدارسازی مانند نیلینگ یا انکراژ مولتی استرند یا سازه نگهبان خرپایی یا مهار متقابل یا شمع بتن؛ اقدام نماید ضمن اینکه در مرحله طراحی؛ آنالیز قیمت و هزینه تمام شده سیستم سازه نگهبان پایدارسازی گود به درستی انجام پذیرد چرا که هزینه اجرای عملیات پایدارسازی گود خود نیز یکی از عوامل مهم در تعیین نوع سازه نگهبان خواهد بود. پس از اتمام طراحی و انتخاب نوع سازه نگهبان و سیستم پایدارسازی خاک در گام دوم اجرای دقیق عملیات گودبرداری و پایدارسازی گود بسیار با اهمیت میباشد در این مرحله توانمندی و تجربه شرکت و پیمانکارمجری پایدارسازی بسیار تعیین کننده میباشد از آنجاییکه اجرای عملیات پایدارسازی گود کاری صرفاً ژئوتکنیکی میباشد لازم است تا ارکان و مدیران اصلی شرکت مجری عملیات پایدارسازی؛ دارای تخصص ژئوتکنیک بوده و مهندس ژئوتکنیک باشند برخلاف سایر کارهای ساختمانی و عمرانی واگذاری پایدارسازی گود و گودبرداری به یک شرکت و یا مهندس عمران با تخصص غیر مرتبط با خاک ممکن است موجبات آسیب جدی به ایستایی و پایداری گود وارد آورد چرا که در مرحله اجرا یک مهندس ژئوتکنیک با مشاهده هر گونه تغییر در شرایط فیزیکی و مقاومتی لایه های خاک می تواند بلافاصله مراتب را جهت تغییر و اصلاح در نقشه های اجرایی پایدارسازی به محاسب و طراح منتقل سازد و همچنین در هر مرحله با کنترل ظرفیت سیستم پایدارسازی ایمنی و ایستایی گود را کنترل نماید . معیارهایی اساسی جهت طراحی و اجرای سیستمهای مختلف پایدارسازی گود بر اساس نشریات و آیین نامه های معتبر داخلی و خارجی مانند نشریات وزرات راه آمریکا FHWA موجود میباشد که در ادامه این مطلب این موارد اساسی به صورت مقاله وار ارائه شده اند که لازم است این موارد مورد استفاده در زمینه طراحی و اجرای انواع سیستمهای پایدارسازی گود قرار گیرند .

- روش تعیین میزان خرابی ساختمانهای مجاور گودبرداری (کلیک نمایید)

- اصول طراحی و پایدارسازی گود با انکر (کلیک نمایید)

- معیارهای پذیرش انکر در پایدارسازی گود با انکراژ (کلیک نمایید)

- آزمایشات ژئوتکنیک درجا در پایدارسازی گود (کلیک نمایید)

- مانیتورینگ و رفتار سنجی گود در پروژه های پایدارسازی گود (کلیک نمایید)

- استفاده از روش اختلاط عمیق خاک DSMو جت گروتینگ در گودبرداری و پایدارسازی گود ( کلیک نمایید )