نیلینگ و انکراژ و سازه نگهبان و گودبرداری پروژه خیابان الهیه خیابان فرشته پلاک 28

اجرای عملیات پایدارسازی گودبرداری ساختمان اداری- تجاری واقع در الهیه ، خیابان فرشته پلاک 28

عمق گودبرداری : 15متر

مساحت تثبیت : 2800مترمربع

تراز برخورد با لایه آبدار: 9-

1

نیلینگ و انکراژ و شمع بتنی پروژه گودبرداری و پایدارسازی خاک

2

نیلینگ و انکراژ و شمع بتنی پروژه گودبرداری و پایدارسازی خاک

3

نیلینگ و انکراژ و شمع بتنی پروژه گودبرداری و پایدارسازی خاک

4

نیلینگ و انکراژ و شمع بتنی پروژه گودبرداری و پایدارسازی خاک