نیلینگ و انکراژ و ساز ه نگهبان پروژه جردن خیابان گل آذین پلاک ۲۰

طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی گودبرداری ساختمان اداری واقع در خیابان جردن خیابان گل آذین پلاک 20

عمق گودبرداری :12متر


سیستم سازه نگهبان : نیلینگ و سولجرپایل

7

پایدارسازی گودبرداری جردن خیابان گل آذین

6

پایدارسازی گودبرداری جردن خیابان گل آذین

4

پایدارسازی گودبرداری جردن خیابان گل آذین

5

پایدارسازی گودبرداری جردن خیابان گل آذین

20150728_120245

پایدارسازی گودبرداری جردن خیابان گل آذین

20150728_120225

پایدارسازی گودبرداری جردن خیابان گل آذین