نیلینگ و انکراژ و سازه نگهبان پروژه خیابان شریعتی خیابان موسیوند

عملیات پایدارسازی گودبرداری ساختمان مسکونی واقع در خیابان شریعتی ، خیابان موسیوند پلاک 48

عمق گودبرداری :15متر

مساحت زمین : 5000 متر مربع


سیستم سازه نگهبان : نیلینگ و انکراژ مولتی استرند و سلجر پایل و سازه نگهبان فلزی خرپایی و میکروپایل

12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

نیلینگ و انکراژ ضلع غربی پروژه

20170413_142941

سازه نگهبان ضلع شمال غربی

20170413_143002

سازه نگهبان ضلع شمال غربی

20170413_143002

سازه نگهبان ضلع شمال غربی

20170816_151346

سازه نگهبان ضلع شمال غربی

20170816_151330

سازه نگهبان ضلع شمال غربی