استفاده از میکروپایل به عنوان فورپولینگ و یا قوس چتری محافظ حفاری تونل

THE UMBRELLA-ARCH METHOD OF SUPPORT FOR TUNNELLING

Untitled

ساخت آرک چتری فورپولینگ به کمک میکروپایل در حفاری تونل

برای حفاری تونل ها در زمینهای نرم و سست مقاوم سازی خاک اطراف تونل ( جدار و سقف ) پیش از حفاری تونل در عمده مقاطع تونل لازم و ضروری میباشد. مهمترین نکته در اجرای تونل در زمین هاییکه از نظر ژئوتکنیکی دارای مسئله و مشکل هستند کنترل تغییر شکل و جابجایی های سقف و جدار تونل میباشد به طوریکه بدون ساپورت و مهار جدار و سقف تونل پیش از حفاری؛ ریزش سقف و جدار تونل بسیار محتمل میباشد به منظور جلوگیری از این ریزشها نیاز به ساخت یک قوس چتری موثر در بالاسر سینه کار تونل به کمک روشهای حفاری و تزریق و میکروپایل برای بهبود مقاومت مکانیکی خاک میباشد. به این روش های تحکیم و مقاوم سازی خاک با استفاده از میکروپایل در اطراف و بالاسر سینه کار تونل فورپولینگ گفته میشود که خود به صورت روشهای مختلفی تحکیم و پایدارسازی پرتال حفاری تونل را قبل از حفاری تامین می نماید. استفاده از میکروپایل در فورپولینگ و مقاوم سازی و بهسازی خاک اطراف تونل مستقیماً روی کاراکترهای مقاومتی خاک عمل نموده و موجب بهبود مقاومتی آنها میگردد.

WhatsApp Image 2019-07-17 at 12.00.06 PM

فورپولینگ به کمک میکروپایل در پیش حفاری تونل

WhatsApp Image 2019-07-17 at 11.58.39 AM

فورپولینگ با کمک میکروپایل در پیش حفاری تونل