میکروپایل ساختمان شرکت نفت OIEC بلوار کاوه

مقاوم سازی فونداسیون و بستر ساختمان شرکت نفت OIEC واقع در تهران قیطریه بلوار کاوه ؛ با استفاده از میکروپایل و تزریق زیر سطحی

میکروپایل فونداسیون و تزریق تحت فشار بالای دوغاب سیمان

1

میکروپایل ساختمان شرکت نفت OIEC بلوار کاوه

2

میکروپایل ساختمان شرکت نفت OIEC بلوار کاوه

3

میکروپایل ساختمان شرکت نفت OIEC بلوار کاوه

4

میکروپایل ساختمان شرکت نفت OIEC بلوار کاوه

6

میکروپایل ساختمان شرکت نفت OIEC بلوار کاوه