مهندسی پی و پی سازی

مهندسی ژئوتکنیک Geotechnical Engineering شاخه ای از مهندسی عمران در زمینه مسائل مرتبط با رفتار مکانیکی و مقاومتی خاک و سنگ میباشد . می توان مهندسی ژئوتکنیک را به دو بخش کلی مکانیک خاک و سنگ Soil mechanics و مهندسی پی Foundation Engineering تقسیم بندی نمود. مهندسی پی شامل به کار گیری اصول مهندسی ژئوتکنیک در تحلیل و طراحی شالوده و فونداسیون ساختمانها و ابنیه و پلها و ... میباشد .کلیه سازه ها و ساختمانهاییکه بر روی زمین بنا میگردند شامل دو بخش کلی سازه های فوقانی یا نمایان Super structure و سازه های زیرین و یا بخش مدفون Sub structure میباشند. بخش سازه زیرین و مدفون در واقع رابط میان سازه فوقانی و زمین و بستر به عنوان یک رابط بوده و نقش انتقال بار به زمین را بر عهده میگیرد. تحلیل و طراحی و اجرای سازه های زیرین بر عهده مهندسی پی و مهندس ژئوتکنیک میباشد. شالوده Footing و پی Foundation عبارتند از سازه های زیرین و بخشی از خاک زیرین و مجاور آن که تحت تاثیر سازه فوقانی و بارهای ناشی از آن قرار میگیرند. مبحث ۷ مقرارات ملی نیز تعریف مشابهی از پی و شالوده ارائه کرده است که عبارتند از :
مجموعه بخش هایی از سازه و خاک در تماس با آن که انتقال بار بین سازه و زمین از طریق آن صورت میگیرد پی نامیده می شود در واقع وظیفه پی انتقال بار بخشهای فوقانی به خاک زیر پی میباشد به نحویکه تنشهای بیش از حد و نیز نشستهای اضافی که به سازه فوقانی آسیب وارد کند ؛ ایجاد نگردد.
بنابر مطالب فوق الذکر؛ مهندسی پی شامل تحلیل و طراحی شالوده و پی کلیه ساختمانهای متعارف و صنعتی و بکارگیری اصول مکانیک خاک و مکانیک سازه توام با قضاوت مهندسی جهت محاسبه ظرفیت باربری خاک و طراحی انواه شالوده ها و فونداسیونهای منفرد و نواری و گسترده ( رادیه ) و عمیق ( شمع ) و همین طور بهسازی و مقاوم سازی خاک با روشهایی مانند میکروپایل و اختلاط عمیق خاک و یا جت گروتینگ و تزریقات زیر سطحی میباشد در این بخش در رابطه با موارد مختلفی مانند شمع و میکروپایل و فونداسیونهای نواری و گسترده و بهسازی و مقاوم سازی خاک مطالب کاربردی و اجرایی ارائه میگردد. لازم به ذکر است طراحی و اجرای انواع فونداسیونها و یا بهسازی خاک و کلیه موارد مرتبط با فونداسیون و خاک می بایست توسط شرکت مهندسی ژئوتکنیک متخصص و با تجربه انجام پذیرد شرکت آروین ترانشه ایستا در زمینه مهندسی پی دارای تجربه و تخصص طراحی و اجرایی بالایی میباشد.