نیلینگ و انکراژ و سازه نگهبان پروژه سعادت آباد خیابان 26

عملیات پایدارسازی گودبرداری پروژه سعادت آباد خیابان 26

عمق گودبرداری از 15 تا 18 متر

سیستم سازه نگهبان: نیلینگ و انکراژ

3
2
1
6
5
4