دیوارخاک مسلح ژئوگریدی شهر جدید پرند فاز6 زون 3 جنوبی


طراحی و اجرای دیوار خاک مسلح ژئوگریدی به طول 100 متروارتفاع ماکزیمم ۱۱ مترو مینیمم 7 متر به همراه دو دیوار برگشتی


مساحت سطح دیوار خاک مسلح ژئوگریدی برابر با 900 متر مربع


طراحی و ساخت ژئوبلوک های مدولار بتنی با قالب های مدولار طراحی شده


زاویه دیوار ۸۵ تا ۸۶ درجه نسبت به عمود که کمترین میزان عقب نشینی پای دیوار( پنجه) نسبت به سر ترانشه دیوار را دارا میباشد