پایدارسازی گود و نیلینگ و انکراژ و سازه نگهبان پروژه شهرستان ساری .
مجتمع تجاری پروما ، میدان شهرداری جنب ساختمان اداره کل راه و شهرسازی
عمق گودبرداری ۱۵ مترسیستم سازه نگهبان : نیلینگ و انکراژ و سلجرپایل

New Picture (1)

نیلینگ و انکراژ مجتمع تجاری پروما شهرستان ساری

New Picture (2)

نیلینگ و انکراژ مجتمع تجاری پروما شهرستان ساری

New Picture

نیلینگ و انکراژ مجتمع تجاری پروما شهرستان ساری

New Picture (7)

نیلینگ و انکراژ مجتمع تجاری پروما شهرستان ساری

New Picture (6)

نیلینگ و انکراژ مجتمع تجاری پروما شهرستان ساری

New Picture (5)

نیلینگ و انکراژ مجتمع تجاری پروما شهرستان ساری

New Picture (4)

نیلینگ و انکراژ مجتمع تجاری پروما شهرستان ساری

New Picture (8)

نیلینگ و انکراژ مجتمع تجاری پروما شهرستان ساری