پایدارسازی و نیلینگ گودبرداری مجتمع تجاری اداری سبزه میدان شهرستان آمل
سیستم سازه نگهبان و پایدارسازی گود : نیلینگ و مونوبار و میکروپایل