میکروپایل پروژه برج کیان

مقاوم سازی فونداسیون موتورخانه برج کیان با استفاده از میکروپایل، واقع درتهران خیابان ولیعصر پایین تر ازتقاطع اسفندیار

میکروپایل فونداسیون و تزریق زیر سطحی دوغاب سیمان

3

میکروپایل و مقاوم سازی فونداسیون

2

میکروپایل و مقاوم سازی فونداسیون

1

میکروپایل و مقاوم سازی فونداسیون

6

میکروپایل و مقاوم سازی فونداسیون

5

میکروپایل و مقاوم سازی فونداسیون

4

میکروپایل و مقاوم سازی فونداسیون

IMG_0032

میکروپایل و مقاوم سازی فونداسیون

IMG_0041

میکروپایل و مقاوم سازی فونداسیون

IMG_2599

میکروپایل و مقاوم سازی فونداسیون

IMG_0060

میکروپایل و مقاوم سازی فونداسیون