میکروپایل و مقاوم سازی دروازه ارگ سمنان

طراحی و اجرای عملیات مقاوم سازی مناره های دروازه ارگ تاریخی سمنان با استفاده از میکروپایل

کارفرما: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان سمنان

مشاور طرح : مهندسین مشاور عمارت خورشید

زمان اجرا: تابستان 1390

6

میکروپایل دروازه ارگ سمنان

7

میکروپایل دروازه ارگ سمنان

8

میکروپایل دروازه ارگ سمنان

9

میکروپایل دروازه ارگ سمنان

1

میکروپایل دروازه ارگ سمنان

2

میکروپایل دروازه ارگ سمنان

3

میکروپایل دروازه ارگ سمنان

4

میکروپایل دروازه ارگ سمنان

5

میکروپایل دروازه ارگ سمنان

10

میکروپایل دروازه ارگ سمنان