مهندسی ژئوتکنیک

مهندسی ژئوتکنیک Geotechnical Engineering شاخه ای از مهندسی عمران در زمینه مسائل مرتبط با رفتار مکانیکی و مقاومتی خاک و سنگ میباشد . می توان مهندسی ژئوتکنیک را به دو بخش کلی مکانیک خاک و سنگ Soil mechanics و مهندسی پی Foundation Engineering تقسیم بندی نمود.

- مهندسی پی و پی سازی (کلیک نمایید)

- مهندسی پایدارسازی گود (کلیک نمایید)

- مهندسی تونل (کلیک نمایید)

- مهندسی خاک مسلح (کلیک نمایید)