نیلینگ و انکراژ و سازه نگهبان پروژه سعادت آباد خیابان 26

عملیات پایدارسازی جداره های گودبرداری پروژه تجاری – اداری سعادت آباد خیابان 26

عمق گودبرداری از 15 تا 18 متر

مساحت تثبیت 1850 متر مربع

سیستم سازه نگهبان: نیلینگ

3
2
1
6
5
4