نیلینگ و انکراژ و سازه نگهبان و گودبرداری پروژه خیابان دولت دیباجی جنوبی خیابان سنجابی خیابان آزاده

پایدارسازی گودبرداری ساختمان مسکونی واقع در خیابان دولت، منظریه، خیابان سنجابی ، کوچه آزاده

عمق گودبرداری :16 متر

سیستم سازه نگهبان : نیلینگ و انکراژ مونوبار و سلجر شناور

تراز برخورد به آب : 7-

حجم آب زهکشی : یک لوله به قطر 10 اینچ

1

نیلینگ و انکراژ و سازه نگهبان پروژه گودبرداری و پایدارسازی خاک

2

نیلینگ و انکراژ و سازه نگهبان پروژه گودبرداری و پایدارسازی خاک

3

نیلینگ و انکراژ و سازه نگهبان پروژه گودبرداری و پایدارسازی خاک

4

نیلینگ و انکراژ و سازه نگهبان پروژه گودبرداری و پایدارسازی خاک

5

نیلینگ و انکراژ و سازه نگهبان پروژه گودبرداری و پایدارسازی خاک

6

نیلینگ و انکراژ و سازه نگهبان پروژه گودبرداری و پایدارسازی خاک

7

نیلینگ و انکراژ و سازه نگهبان پروژه گودبرداری و پایدارسازی خاک

8

نیلینگ و انکراژ و سازه نگهبان پروژه گودبرداری و پایدارسازی خاک

9

نیلینگ و انکراژ و سازه نگهبان پروژه گودبرداری و پایدارسازی خاک

9

نیلینگ و انکراژ و سازه نگهبان پروژه گودبرداری و پایدارسازی خاک

20140527_093427

نیلینگ و انکراژ و سازه نگهبان پروژه گودبرداری و پایدارسازی خاک

20140422_122851

نیلینگ و انکراژ و سازه نگهبان پروژه گودبرداری و پایدارسازی خاک