نیلینگ و انکراژ و سازه نگهبان پروژه نیاوران خیابان بوکان خیابان مرجان

عملیات نیلینگ خیابان مرجان واقع در نیاوران

ارتفاع تثبیت خیابان بالا دست و پایین دست 20 متر . سیستم پایدارسازی و سازه نگهبان : نیلینگ و سلجر پایل شناور

مساحت تثبیت : 2100مترمربع

1
6
2
3
4