خاک مسلح ژئوگریدی شهر جدید پرند فاز6 پارت 13


طراحی و اجرای دیوار خاک مسلح ژئوگریدی به طول 150 متروارتفاع ماکزیمم 12 مترو مینیمم 9 متر به همراه دو دیوار برگشتی


طراحی و ساخت ژئوبلوک های مدولار بتنی با قالب های مدولار طراحی شده


زاویه دیوار ۸۵ الی ۸۶ درجه نسبت به عمود که کمترین میزان عقب نشینی پای دیوار( پنجه) نسبت به سر ترانشه دیوار را دارا میباشد