آزمایشات ژئوتکنیک درجا در پایدارسازی گود و گودبرداری

به منظور طراحی سیستم سازه نگهبان جهت پایدارسازی یک پروژه گودبرداری که می تواند هر یک از روشهای نیلینگ و یا انکراژ و یا سازه نگهبان فلزی خرپایی و یا شمع بتنی و یا مهار متقابل و یا هر روش دیگری باشد میبایست در گام نخست اطلاعات دقیق و صحیح و واقعی از مشخصات فیزیکی و مکانیکی و مقاومتی خاک محل پروژه در دسترس باشد. اطلاعات دقیق و واقعی از مشخصات مقاومتی و مکانیکی خاک نه تنها در طراحی صحیح و درست سیستم سازه نگهبان کمک بسزایی خواهد کرد بلکه در بهینه سازی و کاهش هزینه ها و قیمت اجرایی سیستم سازه نگهبان نیز بسیار موثر خواهد بود. اغلب مطالعات و آزمایشات خاک انجام شده در هر پروژه ساختمانی جهت تعیین پارامترهای مقاومت برشی؛ برای نمونه های دست خورده و یا بازسازی شده در آزمایشگاه میباشد که اغلب اوقات نتایج ارائه شده بسیار محافظه کارانه و یا دور از واقعیت میباشد. به منظور تدقیق پارامترهای مقاومت برشی خاک محل پروژه گودبرداری لازم است آزمایشاتی به شرح زیر و به صورت درجا In-Situ( اجرا در محل پروژه) انجام گردد. این آزمایشات که به صورت تخصصی جهت تعیین پارامترهای مقاومت برشی خاک در گودبرداریها تعریف شده اند اطلاعات بسیار دقیقی از مشخصات مکانیکی و مقاومت برشی خاک بدست میدهند.آزمایشات درجا یکی از مناسب ترین روشهای تعیین پارامترهای مقاومت برشی خاکهای درشت دانه و قلوه سنگ دار محسوب می شوند و در صورت انجام صحیح این آزمایشات؛ نتایج دقیقی از پارامترهای مقاومت برشی خاک بدست می آید .

آزمایشهای درجا قابل انجام جهت یک پروژه گودبرداری به شرح زیر میباشد:
1- آزمایش برش درجا In-Situ Shear Test
2- آزمایش بارگذاری صفحه Plate Load Test
3- آزمایش بارگذاری صفحه در امتداد لبه ترانشه و ایجاد گسیختگی و یا به طور خلاصه آزمایش لبه ترانشه Plate Load Test Along The Edge of a Trench