نیلینگ و انکراژ و گودبرداری پروژه خیابان دولت
عمق گودبرداری: ۱۵ متر
سیستم سازه نگهبان و پایدارسازی گود : نیلینگ و انکراژ مولتی استرند و سولجر پایل

20140401_130724
20140401_130739
20140401_130720
20140401_130735
20140401_130704