پروژه های اختلاط عمیق خاک و جت گروتینگ

DSM ( DEEP SOIL MIXING) , JET GROUTING

روش های اختلاط عمیق خاک DSM ( DEEP SOIL MIXING) و یا جت گروتینگ JET GROUTING برای بهسازی و مقاوم سازی زمین های سست و نرم و ماسه ای به سرعت در حال رشد و توسعه میباشند. در این روش ها بهبود قابل توجهی در خواص فیزیکی و مکانیکی خاک های نرم از طریق اختلاط آنها با سیمان و یا آهک و یا خاکستر بادی بدست می آید.

در استفاده از روش اختلاط عمیق خاک DSM ( DEEP SOIL MIXING) و یا جت گروتینگ JET GROUTING برای بهسازی و مقاوم سازی خاک های سست و مشکل دار ستونهای اختلاط عمیق خاک DSM ( DEEP SOIL MIXING) و یا جت گروتینگ JET GROUTING را میتوان به صورت بلوک و یا تک ستون و یا پانل و یا شبکه تثبیت اجرا کرد . قطر این ستونها از 50 تا 75 سانتیمتر و فاصله مرکز تا مرکز ستونها از ۱ تا ۱.۵ متر با توجه یه شرایط خاک و سازه ای هر پروژه متفاوت میباشد. محتوای سیمان ستونها از ۲۰۰ تا 40۰ کیلوگرم بر مترمکعب و مقاومت فشاری محصور نشده ستونها از ۴ تا ۶ مگاپاسکال می تواند باشد. بنابراین پارامترهای مقاومتی بهبود یافته خاک می تواند تحت تاثیر قطر و محتوای سیمان و زمان اختلاط مواد سیمانی با خاک و زمان گیرش ستونهای اختلاط عمیق خاک DSM ( DEEP SOIL MIXING) و یا جت گروتینگ JET GROUTING باشد.