نیلینگ و انکراژ و سازه نگهبان پروژه مسجد دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران

عملیات نیلینگ و پایدارسازی ترانشه های محوطه ساختمان مسجد دانشگاه آزاد- واحد علوم و تحقیقات تهران

پایدارسازی دائمی با نیلینگ و مونوبار

3

نیلینگ و پایدارسازی ترانشه های محوطه ساختمان مسجد دانشگاه آزاد

2

نیلینگ و پایدارسازی ترانشه های محوطه ساختمان مسجد دانشگاه آزاد

1

نیلینگ و پایدارسازی ترانشه های محوطه ساختمان مسجد دانشگاه آزاد

6

نیلینگ و پایدارسازی ترانشه های محوطه ساختمان مسجد دانشگاه آزاد

5

نیلینگ و پایدارسازی ترانشه های محوطه ساختمان مسجد دانشگاه آزاد

4

نیلینگ و پایدارسازی ترانشه های محوطه ساختمان مسجد دانشگاه آزاد