پروژه مرمت و مقاوم سازی و میکروپایل عمارت فلسطین ( خانه احمد متین دفتری)