نیلینگ و انکراژ و سازه نگهبان پروژه خیابان الهیه خیابان فرشته پلاک 26

اجرای عملیات پایدارسازی گودبرداری ساختمان اداری- تجاری واقع در الهیه ، خیابان فرشته پلاک 26

عمق گودبرداری 15متر

سیستم سازه نگهبان : نیلینگ و شمع بتنی درجا ریز و مونوبار

تراز برخورد با لایه آبدار : 10-

1

نیلینگ و انکراژ و سازه نگهبان پروژه گودبرداری و پایدارسازی خاک

2

نیلینگ و انکراژ و سازه نگهبان پروژه گودبرداری و پایدارسازی خاک

3

نیلینگ و انکراژ و سازه نگهبان پروژه گودبرداری و پایدارسازی خاک

4

نیلینگ و انکراژ و سازه نگهبان پروژه گودبرداری و پایدارسازی خاک

5

نیلینگ و انکراژ و سازه نگهبان پروژه گودبرداری و پایدارسازی خاک

7

نیلینگ و انکراژ و سازه نگهبان پروژه گودبرداری و پایدارسازی خاک