نیلینگ و انکراژ و سازه نگهبان پروژه آریا شهر سازمان آب پلاک 86

پایدارسازی گودبرداری ساختمان مسکونی واقع در خیابان سازمان آب (آریاشهر ) پلاک 86

سیستم سازه نگهبان : نیلینگ

1
2
3
4