نیلینگ و انکراژ و ساز ه نگهبان پروژه بلوار کاوه نبش مطلبی نژاد

پایدارسازی گودبرداری ساختمان مسکونی واقع در خیابان دولت بلوار کاوه نبش مطلبی نژاد

عمق گودبرداری : ۱۳متر سازه نگهبان پایدارسازی گود : نیلینگ

2
3
4
5
6
20141130_122245