میکروپایل پروژه بریانک پلاک 10

عملیات پایدارسازی و مقاوم سازی فونداسیون 4 بلوک ساختمان شش طبقه در خیابان بریانک تهران با استفاده از سیستم میکروپایل و پین پایل

3

میکروپایل و مقاوم سازی فونداسیون

2

میکروپایل و مقاوم سازی فونداسیون

2

میکروپایل و مقاوم سازی فونداسیون

6

میکروپایل و مقاوم سازی فونداسیون

5

میکروپایل و مقاوم سازی فونداسیون

4

میکروپایل و مقاوم سازی فونداسیون