سازه نگهبان پروژه خیابان عباس آباد بخارست 6 شرکت داده ورزی سداد

طراحی و اجرای سازه نگهبان فلزی خرپایی پروژه کوچه ششم خیابان بخارست

1

سازه نگهبان خرپایی پایدارسازی پروژه گودبرداری

2

سازه نگهبان خرپایی پایدارسازی پروژه گودبرداری

3

سازه نگهبان خرپایی پایدارسازی پروژه گودبرداری

4

سازه نگهبان خرپایی پایدارسازی پروژه گودبرداری

5

سازه نگهبان خرپایی پایدارسازی پروژه گودبرداری

6

سازه نگهبان خرپایی پایدارسازی پروژه گودبرداری