پروژه انکراژ و تحکیم و پایدارسازی دائم دیوار حائل بتنی محوطه مسجد دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران

 
4
 
20170710_101446
20170710_101440