نیلینگ و انکراژ و سازه نگهبان پروژه امام رضا خیابان گرگان

پایدارسازی گودبرداری پروژه فرهنگی امام رضا ( سرای معرفت) به عمق 15 متر با استفاده از سیستم نیلینگ و شمع بتنی درجاریز

سیستم پایدارسازی گود و سازه نگهبان : نیلینگ و انکر مونوبار و شمع بتنی تانژانت

3

سیستم پایدارسازی گود و سازه نگهبان : نیلینگ و انکر مونوبار و شمع بتنی تانژانت

2

سیستم پایدارسازی گود و سازه نگهبان : نیلینگ و انکر مونوبار و شمع بتنی تانژانت

1

سیستم پایدارسازی گود و سازه نگهبان : نیلینگ و انکر مونوبار و شمع بتنی تانژانت

6

سیستم پایدارسازی گود و سازه نگهبان : نیلینگ و انکر مونوبار و شمع بتنی تانژانت

5

سیستم پایدارسازی گود و سازه نگهبان : نیلینگ و انکر مونوبار و شمع بتنی تانژانت

4

سیستم پایدارسازی گود و سازه نگهبان : نیلینگ و انکر مونوبار و شمع بتنی تانژانت

IMG_1664

سیستم پایدارسازی گود و سازه نگهبان : نیلینگ و انکر مونوبار و شمع بتنی تانژانت

IMG_2284

سیستم پایدارسازی گود و سازه نگهبان : نیلینگ و انکر مونوبار و شمع بتنی تانژانت

IMG_1893

سیستم پایدارسازی گود و سازه نگهبان : نیلینگ و انکر مونوبار و شمع بتنی تانژانت

IMG_2438

سیستم پایدارسازی گود و سازه نگهبان : نیلینگ و انکر مونوبار و شمع بتنی تانژانت

IMG_1862

شمع بتنی درجاریز به عنوان بخشی از سازه نگهبان پایدارسازی

IMG_1863

شمع بتنی درجاریز به عنوان بخشی از سازه نگهبان پایدارسازی

IMG_1866

شمع بتنی درجاریز به عنوان بخشی از سازه نگهبان پایدارسازی

IMG_1867

شمع بتنی درجاریز به عنوان بخشی از سازه نگهبان پایدارسازی

IMG_1897

شمع بتنی درجاریز به عنوان بخشی از سازه نگهبان پایدارسازی

IMG_1901

شمع بتنی درجاریز به عنوان بخشی از سازه نگهبان پایدارسازی

IMG_2312

کپینگ شمع های بتنی

IMG_2313

کپینگ شمع های بتنی