نیلینگ و انکراژ و ساز نگهبان پروژه البرز بلوار اوشان

عملیات پایدارسازی گودبرداری پروژه مجموعه فرهنگی ورزشی لشگرک (البرز)به عمق 18 مترو با استفاده از سیستم نیلینگ و انکراژ واقع در منطقه یک شهرداری تهران

عمق گودبرداری : 18 متر

3
2
1
6
5
4