نیلینگ و انکراژ و ساز نگهبان پروژه البرز بلوار اوشان

عملیات پایدارسازی گودبرداری پروژه مجموعه فرهنگی ورزشی لشگرک (البرز)به عمق 18 مترو با استفاده از سیستم نیلینگ و انکراژ

3
2
1
6
5
4