نیلینگ و انکراژ و سازه نگهبان پروژه شهرک غرب خیابان گل افشان 14

تحکیم و پایدارسازی گودبراری ساختمان مسکونی واقع در شهرک غرب خیابان گل افشان کوچه چهاردهم

سیستم و سازه نگهبان پایدار سازی گود : نیلینگ و مونوبار

1
2
3
4
5