نیلینگ و انکراژ و سازه نگهبان پروژه جردن خیابان یزدان پناه نبش کوچه دبیر

نیلینگ و پایدارسازی گودبرداری ساختمان اداری واقع در جردن – یزدانپناه نبش کوچه دبیر

سیستم سازه نگهبان پایدارسازی گود : نیلینگ

1

پایدارسازی گود و نیلینگ و انکراژ

5

پایدارسازی گود و نیلینگ و انکراژ

3

پایدارسازی گود و نیلینگ و انکراژ

2

پایدارسازی گود و نیلینگ و انکراژ

4

پایدارسازی گود و نیلینگ و انکراژ