نیلینگ و انکراژ و سازه نگهبان پروژه خیابان شریعتی پل رومی

عملیات پایدارسازی گودبرداری ساختمان اداری واقع در شریعتی پل رومی پلاک 1818

عمق گودبرداری : 16متر

مساحت جدارتثبیت : 2000 مترمربع

سیستم سازه نگهبان : نیلینگ و انکراژ مولتی استرند


1
2
3
4

پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ مولتی استرند

پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ مولتی استرند