نیلینگ و انکراژ و ساز نگهبان پروژه اشرفی اصفهانی

نیلینگ گودبرداری ساختمان اداری واقع در خیابان اشرفی اصفهانی ، بالاتر از چهار راه مرزداران نبش کوچه سادات

عمق گودبرداری 14متر سیستم سازه نگهبان پایداری گود : نیلینگ

مساحت تثبیت 2050 مترمربع

1
2
3
4
5
6