میکروپایل پروژه دانشگاه آزاد کرمان

مقاوم سازی خاک بستر ساختمان آموزشی دانشگاه آزاد واحد کرمان با استفاده از سیستم میکروپایل

میکروپایل کوبشی بستر ساختمان

01 (3)

میکروپایل دانشگاه آزاد کرمان

01 (2)

میکروپایل دانشگاه آزاد کرمان

01 (1)

میکروپایل دانشگاه آزاد کرمان

01 (6)

میکروپایل دانشگاه آزاد کرمان

01 (5)

میکروپایل دانشگاه آزاد کرمان

01 (4)

میکروپایل دانشگاه آزاد کرمان

IMG_1233

میکروپایل دانشگاه آزاد کرمان

IMG_1231

میکروپایل دانشگاه آزاد کرمان

IMG_1189

میکروپایل دانشگاه آزاد کرمان

IMG_1178

میکروپایل دانشگاه آزاد کرمان