میکروپایل فونداسیون و تحکیم بستر ساختمان مسکونی شهرستان رویان خیابان طبیعت ۲۶ ام
اجرای میکروپایل به روش حفاری و کوبش