خاک مسلح تسمه ای و خاک مسلح ژئوگریدی

چهار نوع اصلی دیوارهای حائل عبارتند از : دیوارهای وزنی ؛ دیوارهای طره ای ؛ دیوارهای مهار شده و دیوارهای خاک مسلح
پایداری دیوارهای وزنی در برابر واژگونی به واسطه وزنشان میباشد
پایداری دیوارهای طره ای بتن آرمه به واسطه وزن خاکریز بر دال پاشنه دیوار و مقاومت داخلی آنها به واسطه بتن و آرماتور تامین میگردد
مقاومت دیوارهای مهار شده در برابر نیروهای جانبی به واسطه مهاری ها و انکر هایی است که یک یا چند نقطه دیوار را به خاک پشت آن دوخته و مهار می کنند .
خاک مسلح عبارتند از مهار و یکپارچه کردن اجزای دیوار به خاک پشت آن به وسیله تسمه های فولادی و یا شبکه های پلیمری شامل ژئوگرید و ژئوتکستایل میباشد در این حالت دیوار تبدیل به پوسته و غشای نازکی میگردد و تسمه های فولادی و یا شبکه های ژئوگریدی ؛ خاک را تبدیل به یک توده خود ایستا میکنند . خاک مسلح یک توده متشکل از خاک و المانهای مسلح کننده میباشد که نیروهای کششی را بجای خاک تحمل میکنند و در واقع موجب افزایش مقاومت برشی توده خاک میگردند این المانها به شکل تسمه و یا میله و یا شبکه و یا الیاف میباشند که نقش آنها تامین مقاومت کششی لازم برای خاک میباشد.
مکانیسم اصلی انتقال تنش بین المان مسلح کننده و خاک بر پایه دو مفهوم زیر میباشد :
- اصطکاک بین سطح تماس المان مسلح کننده و خاک
- مقاومت مقاوم یا پاسیو خاک اطراف عنصر مسلح کننده در امتداد عمود بر امتداد حرکت و جابجایی
انتقال تنش در تسمه ها ؛ ورق ها و میلگرد های مسلح کننده از طریق اصطکاک و در ژئوگریدها انتقال تنش هم از طریق اصطکاک و هم از طریق فشار مقاوم خاک انجام میگردد .
پایداری سیستم های خاک مسلح به نحوه انتقال تنش بین خاک و المانهای مسلح کننده وابسته است انتقال تنش بین تسمه و خاک به واسطه اصطکاک و یا مقاومت حاصل از فشار مقاوم خاک در اثر اکتیو شدن تسمه ها میباشد بدین مفهوم که وزن خاک بر روی تسمه ها به عنوان نیروی عمودی اصطکاک و ضریب اصطکاک مابین المان مسلح کننده و خاک موجب ایجاد نیروی اصطکاک در خلاف جهت حرکت و جابجایی تسمه ایجاد میگردد. علاوه بر این نیرو ؛ حرکت جزیی تسمه به سمت بیرون موجب ایجاد مقاومت پاسیو در خاک گشته و این فشار مانع از حرکت بیشتر تسمه به سمت بیرون می شود در برخی حالات ممکن است هر دو مکانیسم ذکر شده در انتقال تنش بین خاک و المانهای مسلح کننده اتفاق بیفتد ولیکن تعیین سهم نسبی هر یک امکانپذیر نیست .پروژه های خاک مسلح ژئوگریدی

خاک مسلح ژئوگریدی شهر جدید پرند فاز ۶ زون 3 جنوبی(کلیک نمایید)


خاک مسلح ژئوگریدی شهر جدید پرند فاز6 پارت 13 (کلیک نمایید)